โล่รางวัล NEC AWARD จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โล่รางวัล NEC AWARD จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

อ.สายพิน  รัตนอาภา ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ” NEC  Award”